ခဲအကြက္ by Elegant

Price: 200,000 MMK

Product Name : ခဲအကြက္

လူၾကီးမင္းတို႔၏ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပိတ္စအရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ ပိတ္စ နွင့္ ခ်ဳပ္ခ စုစုေပါင္း က်ပ္ 130$ USD မွ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိင္းနုိင္ငံမွ ကြ်မ္းက်င္ ဒီဇိုင္နာမ်ားမွဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။
ဝတ္စံုဒီဇိုင္းေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိန္ကာလ ၂ ပတ္ အနည္းဆံုး ၾကာျမင့္နုိင္ပါသည္။

Elegant

Price : 200,000 MMK
Dress code : ES-0002

Marryမှတွေ့သည်ဟု ပြော၍ Discount ရယူလိုက်ပါ။

More From This Shop
200,000 MMK Tuxedos & Suits
200,000 MMK Tuxedos & Suits
200,000 MMK Tuxedos & Suits
200,000 MMK Tuxedos & Suits