ညီမဘယ္လိုဆံုးျဖတ္သင့္လဲ

by: Than thar thar
 0 comments  10 love

အစ္မ ညီမေကာင္ေလးက ဘာလုပ္လုပ္ဘာျပသနာျဖစ္ျဖစ္သူ႔မိဘဘက္ကဘဲပါေနတယ္ ညီမမွားတယ္ခ်ည္းတစ္ဖက္သတ္ေျပာတယ္ ျျၿပီးရင္မဟုတ္ပါဘူး အဲလိုဆိုၿပီးျပန္ျပန္ေခ်ာ့တယ္ ေေေေေေေေေေေေေေေေေတြ႔ရင္ေကာင္းတယ္ ဖုန္းထဲေရညက္ရင္စကားေျပာခ်င္သလိုမေျပာခ်င္သလို လုပ္ၿပီ ညီမျပတ္သင့္လား