တဏွာစိတ္ ျျဖစ္ေပၚေစရန္

by: Ko Zaw
 0 comments  3 love

ခ်စ္သူနင္ျခ်ိန္းေတြ႔တဲ့အခါကိုယ္ဲ့ခ်စ္သူေကာင္မေလးကိုတွာစိတ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ဘယ္လိုကိုင္ြယ္႐ွာဲခဗ်ား.