တနွစ္ထဲ ၂ မဂၤလာ မေဆာင္ေကာင္း္ဘူး ဆိုတာ ဟုပါသလား

by: Theint Yu Mon
 0 comments  0 love

သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ သိသူမ်ား ေျဖေပးေစခ်င္ပါတယ္ 
မိသားစုတြင္းမွာ တနွစ္ထဲ ၂ မဂၤလာ မေဆာင္ေကာင္း္ဘူး ဆိုတာ ဟုပါသလားရွင့္ ဘာေၾကာင့္ဘာလဲ ေဆာင္ခဲ့ရင္ ေရာဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္နိုင္ပါသလဲရွင့္ ေသခ်ာမသိလို႔ပါ