ကုန္က်စရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မဂၤလာပြဲအတြက္က ဘယ္ကစၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲရမလဲမသိ!
ဒါကေတာ့ သင့္ရဲ႕ မဂၤလာပြဲကုန္က်စရိတ္ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အကူအညီေပးႏိုင္မယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသံုးခ်ပစၥည္းတစ္ခုပါ။ ဒီမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္းထားေတြက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ေတာ့ တစ္ထပ္တည္းမတူႏိုင္ပါဘူး။
  • စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္အေပၚမွာမွ အုပ္စုေတြခြဲၿပီး အေသးစိတ္ကုန္က်စရိတ္ေတြကို တစ္ခုခ်င္းစီ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။
  • သင့္ရဲ႕ မဂၤလာပြဲလိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကို အလိုအေလ်ာက္ခန္႔မွန္းျခင္း။
  • ကုန္္က်စရိတ္အမွန္ရဖို႔ ေျပာင္းပါ (သို႔မဟုတ္) ေပါင္းထည့္ပါ။
  • ကုန္က််စရိတ္နဲ႔ စာရင္းရွိပိုက္ဆံကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။
figure

Do you have a Marry account?
Try it now
You don't have a Marry account yet?