ဧည့္သည္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ဖိတ္္ၾကားရမယ့္ ဧည့္သည္စာရင္းကို စီစစ္ႏိုင္မယ့္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္း!
သင့္ရဲ႕ ဧည့္သည္စာရင္းကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ Tool ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီToolမွာ အသံုးဝင္တဲ့ အျခားအဂၤါရပ္ေတြလည္း ပါဝင္တဲ့အျပင္ လြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
  • ဖိတ္ၾကားရမယ့္ ဧည့္သည္ေတြကို ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား … အစရွိသျဖင့္ အုပ္စုခြဲပါ။
  • ဖိတ္ၾကားမယ့္ ဧည့္သည္ဦးေရအားလံုးကို စာရင္းလုပ္ပါ။
  • ဖိတ္ၾကားမယ့့္္ ဧည့္သည္အေရအတြက္ကို အထက္ေအာက္အလြယ္တကူ ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။
  • မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမွာ ခင္းက်င္းမယ့္ ထိုင္ခံုေတြကို ေနရာခ်ပါ။
  • သင့္ရဲ႕ ဧည့္သည္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပန္ေျပာဖို႔ ဒီ Tool ကိုသံုးပါ။
figure