မဂၤလာပြဲအတြက္ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း

မဂၤလာပြဲကို ဘယ္ကစစီစဥ္ရင္ ေကာင္းမလဲ မသိ ျဖစ္ေနပါသလား ?

Marry မွ မဂၤလာေဆာင္အတြက္ စီစဥ္အၾကံေပးညြန္ၾကားသူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရေစ။

ေအာက္ပါခလုတ္ကို ႏွိပ္ျပီးအခုပဲ လက္ခံလိုက္ပါ